Huoltajan vastuu lapsesta -kuntakampanja

Huoltajan vastuu lapsesta -kuntakampanja

Huoltajan vastuu lapsesta -kuntakampanjassa kannustetaan jokaista Suomen kuntaa tukemaan huoltajien oikeutta ja vastuuta huolehtia lapsensa terveydestä.

Kunnat voivat itsenäisesti päättää 5-15-vuotiaiden lasten ja nuorten koronarokotusten toteuttamisesta.

Kampanjassa kunta sitoutuu lain mukaisesti pyytämään huoltajilta kirjallisen luvan alle 15-vuotiaiden koronarokotuksiin

Kampanja on käynnissä 12.1-12.6.2022.

Jokaisella kunnalla on nyt tilaisuus toimia positiivisena esimerkkinä kunnasta, joka noudattaa lakia ja sopimuksia myös lasten ja nuorten koronarokotteiden antamisessa. Kunnalla on mahdollisuus profiloitua myönteisesti asiassa, joka koskettaa lähes kaikkia kunnan alueella asuvia lapsia ja nuoria sekä heidän huoltajiaan. Asialla on olennainen merkitys kaikille vanhemmille riippumatta heidän kannastaan rokotteeseen.LASTEN ROKOTTAMISESTA LAIN MUKAISESTI

Lapsi ei ole kykenevä eikä oikeutettu yksin tekemään kauaskantoisia ja olennaisia päätöksiä.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 4 § Lapsen huoltajan on turvattava lapsen kehitys ja hyvinvointi.

Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, asuinpaikasta, harrastuksista sekä muista henkilökohtaisista asioista.

Ennen kuin huoltaja tekee päätöksen lapsen henkilökohtaisessa asiassa, hänen tulee keskustella asiasta lapsen kanssa, jos se lapsen ikään ja kehitystasoon sekä asian laatuun nähden on mahdollista. Päätöstä tehdessään hänen on otettava huomioon lapsen mielipide ja toivomukset.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 5 § Lapsen huoltajat vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset.

HolhTL 23 § Vajaavaltaisella ei ole oikeutta itse vallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia, jollei laissa toisin säädetä.

Jollei laissa toisin säädetä, vajaavaltaiseksi julistettu voi itse päättää henkilöään koskevasta asiasta, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.

HolhTL 24 § Vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä.

Yleissopimus lapsen oikeuksista 7.1 artikla Lapsella on oikeus olla vanhempiensa hoidettavana.

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 6 § Tutkittavan suostumus

Tutkittavalle on annettava riittävä selvitys hänen oikeuksistaan, tutkimuksen tarkoituksesta, luonteesta ja siinä käytettävistä menetelmistä. Hänelle on myös annettava riittävä selvitys mahdollisista riskeistä ja haitoista. Selvitys on annettava siten, että tutkittava pystyy päättämään suostumuksestaan tietoisena tutkimukseen liittyvistä, hänen päätöksentekoonsa vaikuttavista seikoista.

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 8 § Alaikäinen tutkittavana

Alaikäinen saa olla tutkittavana vain, jos samoja tieteellisiä tuloksia ei voida saavuttaa muilla tutkittavilla ja jos tutkimuksesta on vain vähäinen vahingon vaara tai rasitus alaikäiselle.

Lisäksi edellytetään, että:

1) tutkimuksesta on odotettavissa suoraa hyötyä hänen terveydelleen; tai

2) tutkimuksesta on odotettavissa erityistä hyötyä iältään tai terveydentilaltaan samaan ryhmään kuuluvien henkilöiden terveydelle.

Jos alaikäinen on täyttänyt 15 vuotta ja ikäänsä, kehitystasoonsa sekä sairauden ja tutkimuksen laatuun nähden kykenee ymmärtämään tutkimuksen tai tutkimustoimenpiteen merkityksen ja kysymys on tutkimuksesta, josta on odotettavissa suoraa hyötyä hänen terveydelleen, riittää siihen hänen tietoon perustuva kirjallinen suostumuksensa. Tällöinkin huoltajalle on ilmoitettava asiasta. Muussa tapauksessa alaikäinen saa olla tutkittavana vain, jos hänen huoltajansa tai muu laillinen edustajansa on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa sen jälkeen, kun suostumuksen antamiseen oikeutetulle on annettu 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys. Suostumuksen tulee olla alaikäisen oletetun tahdon mukainen.

Laissa säädettyä molempien huoltajien yhteistä päätösvaltaa ei voida syrjäyttää. Eduskunnan oikeusasiamies on aiemmin mm. katsonut, että HPV-rokotuksen ja sikainfluenssarokotuksen antaminen edellyttää molempien huoltajien suostumusta. Vuoteen 2023 saakka kokeellisen koronarokotteen ottamisesta päättämistä ei voida pitää sellaisena vähäpätöisenä asiana, jonka merkityksen lapsi kykenisi ymmärtämään ja tekemään vertailevaa analysointia hyödyistä ja haitoista ja niiden perusteella päätöksen rokotteen ottamisesta.

Huoltajien kirjallinen suostumus lapsen koronarokotukselle on tärkeä myös siten, että kunta osoittaa näin noudattavansa lakia lääketieteellisestä tutkimuksesta. Koronarokotteella on ehdollinen myyntilupa, mikä tarkoittaa rokotteen ottajien osallistumista käytännössä lääketieteelliseen tutkimukseen.


KUNTAKAMPANJAN 5 ASKELTA

1. TEE PÄÄTÖS molempien huoltajien kirjallisen luvan vaatimuksesta koskien 5-15-vuotiaiden koronarokotuksia (periaatepäätös lain noudattamisesta). Saatte meiltä lakimiehen hyväksymän Huoltajien lupa koronarokotukseen -pohjan, jota voitte käyttää.

2. ILMOITA PÄÄTÖKSESTÄ Lasten oikeus terveyteen ry:lle (aino@lastenoikeusterveyteen.fi).

3. ANNA HYVÄN KIERTÄÄ ja haasta kampanjaan mukaan muita kuntia. Haastaminen ei ole kampanjaan osallistumisen edellytys, mutta kannustamme siihen. Toimitamme jokaiselle haastetulle kunnalle erillisen kirjeen, jossa kerrotaan myös heidät mukaan haastaneen kunnan nimi.

4. TOTEUTA huoltajien kirjallisen lupadokumentin käyttö lasten ja nuorten koronarokotusten yhteydessä.

5. KERRO RISUT JA RUUSUT. Tiedustelemme kampanjan toteutumisesta sen loppupuolella. Teemme tiivistelmän palautteista ja toimitamme sen kampanjaan osallistuneille.

Mikäli kunta edellyttää jo kaikilta alle 15-vuotiailta huoltajien kirjallista suostumusta, kunta voi tulla suoraan mukaan kampanjaan ilmoittamalla siitä Lasten oikeus terveyteen ry:lle ja haastamalla muita kuntia mukaan.

Kampanjaan osallistuvat saavat maanlaajuisesti positiivista mainetta lakeja noudattavana ja kuntalaisten oikeuksia kunnioittavana kuntana. Kampanjaan osallistuvien lisääminen yhdistyksen sivuille on kunnille vapaaehtoista.

Lupadokumentin käyttö on osoitus siitä, että kunta noudattaa lakia ja on sitoutunut turvaamaan huoltajien vastuun lapsensa terveydestä. Vanhemman vastuu lapsen terveydestä on jokaisen lapsen oikeus.

Onnittelemme jo etukäteen jokaista kuntaa, joka päättää liittyä esimerkillisten kuntien joukkoon!